Dricksvatten

Vi har en gemensam dricksvattenbrunn, som samtliga hus i byn är kopplade till. Den räknas som en mindre vattenanläggning och därmed måste vi följa dricksvattenföreskrifterna vid drift av brunnen. Det innebär bland annat att vi kontrollerar kvaliteten på vattnet regelbundet och att miljö- och hälsoskyddsnämnden med jämna mellanrum gör kontrollbesök. Kvaliteten på vattnet är generellt god, du kan hitta analysprotokollen under Dokument i menyn till vänster.

Vi har något förhöjda kalciumhalter i vattnet, vilket vid de flesta analystillfällen syns som "tjänligt med anmärkning" på analysprotokollen. Detta beror på de naturligt kalkrika jordarna här omkring Forkarby. Kalcium innebär dock inget hälsoproblem, utan riktvärdet är satt för att skydda ledningar (kalcium bildar pannsten och gör att vi förbrukar mer schampoo och tvättmedel etc). En lösning på problemet skulle vara att installera avhärdare vid pumphuset, men det är en fråga som vi haft uppe på årsmöte och i styrelsen och beslutat att vi inte vill göra. Anledningarna till detta är flera, bl.a. är pumphuset för litet för att få plats med en avhärdare, vilket skulle betyda omfattande ombyggnationer. Dessutom vill vi låta varje användare välja själv om de vill ha avhärdning eller inte (det stora flertalet som är intresserade av avhärdat vatten har redan en egen avhärdare i hemmet). Vi har diskuterat frågan med Miljöförvaltningen, vilka år 2020 beslutade att tills vidare inte ställa några krav på oss rörande kalciumhalten.

Under 2018 och 2019 hade vi problem med förhöjda halter koliforma bakterier i vattnet, vilket vi kopplade till inträngande ytvatten. Detta ledde till att vi gjorde flera åtgärder vid brunnen och i pumphuset:

  • Friläggning av brunnen ned till ca 2 m under markytan, tätning av brunnringar med cement. Ett inkommande, men pluggat dräneringsrör upptäcktes, vilket tätades med cement.
  • Hela brunnen ned till ca 2 m u my tätades utvändigt med flytande gummi
  • Markytan inom ett område av 7x7 m runt brunnen täcktes med kraftig presenningsduk och därefter med jord, så att markytan nu sluttar bort från brunnen
  • Ett område ca 30x30 m stort runt brunnen kommer hädanefter att lämnas obrukat
  • Kopplat om hydroforerna så att de nu är seriekopplade (tidigare parallellkopplade, vilket ledde till att vatten kunde bli stående onödigt länge i den ena hydroforen)
  • Rengjort hydroforerna invändigt
  • Bytt ut brunnslocket

Vi har en vattenverksskötare som ser efter pumpar och hydroforer men om något skulle hända med brunnen eller om det skulle bli en vattenläcka är det vårt gemensamma ansvar att lösa detta. Föreningen har ansvar för ledningarna fram till tomtgräns, och bekostar reparationer om de skulle gå sönder, men inne på tomten är det respektive fastighetsägare som har ansvar. Det finns ritningar över ledningsnätet (dock är de inte kompletta, särskilt inne på tomter kan information saknas). Kontakta styrelsen om du vill se på ritningarna.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.